Board Members, Adra

Based in Bangor, Gwynedd. £4,000 per annum. Time commitment is around two days a month.

Wedi lleoli ym Mangor, Gwynedd . £4,000 y flwyddyn. Ymrwymiad Amser - tua 2 ddiwrnod y mis.

About the role

We are looking for new members to join our Board. Are you an Adra customer or tenant? Or do you have experience in property development? If one of these applies to you, could this exciting opportunity be the one for you?

We are Adra, a leading north Wales housing provider with over 6,300 homes and providing services to over 14,000 local customers. Our goal is to provide affordable and reliable homes and services, and continue improving the wellbeing of our communities.

Our Board is a crucial part of achieving these goals.  We have launched our goal to build 1350 new homes in the next five years, as well as decarbonise our homes and create a new plan to shape the future of our business. We need a strong and reliable Board to do so, and we’re looking for two new board members to help us achieve this.

We are looking for two new Board members to join our Board who can bring the following skills:

  • A customer or tenant of ours who can bring their customer experience to the Board and help to support delivery of our services. The recruitment pack for this role is here.
  • We are also searching for an individual with skills and knowledge in property development and with commercial experience. The recruitment pack for this role is here.

Both will have an appreciation of the area we serve and will have empathy with our communities, culture, and Welsh language.

Equality and diversity are important to the way work and we would particularly welcome applications from women as they are under-represented on the Board. We are also a disability confident employer.

We are very flexible with meeting times and meetings can be conducted by videoconferencing or other flexible means.  We would also consider any additional assistances to support Members, such as childcare or care costs.

If you’d like to know more about the role and to have a confidential discussion, then please get in touch with Sioned Hughes from Altair (who are supporting us in this recruitment) on 07887 791381

The closing date for applications is 5pm Friday 16th April 2021

We are also launching a training programme to support tenants become Board members. Get in touch to register your interest with our Governance Team governance@adra.co.uk

How to Apply

Complete our online registration form and attach the following documentation (please save your files with your surname first, followed by your first name and a description of the file):
• A detailed CV including details of positions held (and dates) (please include key achievements of relevance to a non-executive position (no more than three pages)
• A supporting statement explaining your motivation in applying for a position and also addressing how you meet the requirements of the key tasks (no more than two pages)
• Full contact details (name, job title, organisation, phone and email) for two referees (including your current employer if applicable). Please note we will not take up references without your prior permission
• Completed equality and diversity monitoring form  (a Word version)

The closing date for applications is: 5pm Friday 16th April 2021. The job reference code is ALT296. Your application will be acknowledged and treated with strictest confidence.

 

About the Role 

Rydym yn chwilio am aelodau newydd i ymuno gyda’n Bwrdd. Ydych chi’n gwsmer neu’n denant i Adra? Neu a oes gennych brofiad mewn datblygu eiddo? Os yw un o’r rhain yn berthnasol i chi, dyma gyfle cyffrous i chi.

Ni yw Adra, darparwr tai blaenllaw yng ngogledd Cymru gyda dros 6,300 o gartrefi ac yn darparu gwasanaethau i dros 14,000 o gwsmeriaid lleol. Ein nod yw darparu cartrefi a gwasanaethau fforddiadwy a dibynadwy, a pharhau i wella lles ein cymunedau.

Mae ein Bwrdd yn rhan hanfodol o gyflawni’r nodau yma. Rydym wedi lansio ein nod i adeiladu 1350 o gartrefi newydd yn y pum mlynedd nesaf a datgarboneiddio ein cartrefi a chreu cynllun newydd i siapio dyfodol ein busnes. Mae angen Bwrdd cryf a dibynadwy arnom i wneud hynny, ac rydym yn chwilio am ddau aelod newydd i’r Bwrdd i’n helpu i gyflawni hyn.

Rydym yn chwilio am ddau aelod newydd o’r Bwrdd i ymuno efo’n Bwrdd a all ddod â’r sgiliau canlynol:

  • Cwsmer neu denant i ni a all ddod â phrofiad fel cwsmer i’r Bwrdd a helpu i gefnogi darparu ein gwasanaethau. Mae’r pecyn recriwtio ar gyfer y rôl, yma.
  • Rydym hefyd yn chwilio am unigolyn gyda sgiliau a gwybodaeth mewn datblygu eiddo a phrofiad masnachol. Mae’r pecyn recriwtio ar gyfer y rôl, yma.

Bydd gan y ddau ymgeisydd werthfawrogiad o’r ardal rydyn ni’n ei gwasanaethu a bydd ganddyn nhw empathi gyda’n cymunedau, y diwylliant a’r iaith Gymraeg.

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn bwysig yn y ffordd rydym yn gweithio a byddem yn croesawu ceisiadau gan ferched yn arbennig gan nad oes cynrychiolaeth ddigonol ar y Bwrdd. Rydym hefyd yn gyflogwr o blaid anableddau.

Rydym yn hyblyg iawn gydag amseroedd cyfarfod a gellir cynnal cyfarfodydd trwy fideo-gynadledda neu ddulliau hyblyg eraill. Byddem hefyd yn ystyried unrhyw gymorth ychwanegol i gefnogi Aelodau, megis gofal plant neu gostau gofal.

Os hoffech wybod mwy am y rôl a chael trafodaeth gyfrinachol, yna cysylltwch gyda Sioned Hughes o Altair (sy’n ein cefnogi yn y recriwtio hwn) ar 07887 791381.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm dydd Gwener 16eg Ebrill 2021.

Rydym hefyd yn lansio rhaglen hyfforddi i gefnogi tenantiaid i ddod yn aelodau o’r Bwrdd. Cysylltwch i gofrestru eich diddordeb gyda’n Tîm Llywodraethu llywodraethu@adra.co.uk

 

How to apply

Cwblhewch ein ffurflen gofrestru ac atodwch y ddogfennaeth ganlynol (dylech arbed eich ffeiliau yn y drefn hon, cyfenw, enw cyntaf a disgrifiad o’r ffeil):
• CV manwl yn cynnwys manylion am swyddi (a dyddiadau) dylech gynnwys prif lwyddiannau sy’n berthnasol i swydd cyfarwyddwr anweithredol (dim mwy na thair tudalen).
• Datganiad yn cefnogi’r cais yn egluro pam eich bod yn ymgeisio am y swydd a hefyd yn nodi sut yr ydych yn ateb gofynion y tasgau allweddol (dim mwy na dwy dudalen)
• Manylion cyswllt llawn (enw, teitl swydd, sefydliad, ffôn ac e-bost) ar gyfer dau ganolwr (gan gynnwys eich cyflogwr presennol os ydi hynny’n berthnasol). Nodwch na fyddwn yn gofyn am eirda heb ofyn am eich caniatâd ymlaen llaw
Ffurflen Fonitro wedi’i Chwblhau (fersiwn Word)

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5pm Dydd Gwener, 16eg Ebrill 2021. Cyfeirnod y rôl yw ALT296. Bydd eich caisyn cael ei gydnabod a’i drin yn gwbl gyfrinachol

Further information

Sioned Hughes, Principal Consultant 07887791381

Latest News

See all news